dissabte, 3 d’abril de 2010

Lícita sí, però té LEGITIMITAT?


Possiblement una de les paraules que més han utilitzat la població i els polítics de Sant Feliu ha sigut “legitimitat”.

És legítima la moció de censura presentada pels grups de l’oposició al legítim Govern de Sant Feliu?

Doncs bé, en termes jurídics, per a que una actuació tingui legitimitat s’han de complir tres requisits, validesa, justícia i eficàcia.

La validesa la dona el fet de seguir una norma jurídica emesa pel òrgan competent i que no ha estat derogada. En aquest cas no hi ha dubta. La presentació d’aquesta moció de censura compleix els requisits que marca la llei, en quan a aritmètica i forma.

En quan a la justícia, l’actuació, seguint la norma, seria justa si la població considerés majoritàriament que la finalitat respon als objectius col•lectius de la societat, i injusta si és al contrari, amb independència de si la considera vàlida o no. En el cas que ens ocupa crec que no hi ha gaires dubtes, sent vàlida, la moció de censura no te el recolzament majoritari de la població.

I per a mesurar l’eficàcia de l’actuació, hauríem d’utilitzar el termòmetre del seguiment o el respecte al resultat de la seva aplicació efectiva. En aquesta cas, es canviarà el Govern de la ciutat, de manera vàlida, injustament i amb uns rèdits efectius, a priori, més que discutibles per la majoria de la ciutadania que, de manera coherent, com no pot ser d’un altra manera, respectarà institucionalment el resultat per la seva legalitat (la moció de censura és lícita), encara que no li donarà legitimitat jurídica per a no ser justa.

Però la moció de censura a Sant Feliu de Guíxols, sent vàlida, injusta i de dubtosa efectivitat, te legitimitat política?

Segons Jean-Jaques Rousseau, la legitimitat la dona, només, la voluntat general dels que es sotmeten al poder.

És a dir, serà legítim aquell govern que accedeix al poder (legitimitat d’origen) i l’exerceix (legitimitat d’exercici) complint els requisits que els que obeeixen creuen que te que complir per a manar.

En aquest cas la legitimitat també és dubtosa. No hi ha voluntat general de canvi, la legitimitat d’origen no respons al compromís adquirit pels promotors de la moció a les Eleccions Municipals del 2007, amb la qual cosa, la legitimació del exercici no te solidesa.

Amb tot això, reconeixent la legalitat, cal preguntar-se si la moció de censura té legitimitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada