dissabte, 9 de gener de 2010

Principis del Codi del Bon Govern Local

  1. Els electes locals actuarem en l'acompliment de les nostres funcions, d'acord amb la Constitució, els respectius Estatuts d'Autonomia i la resta de l'ordenament jurídic i ajustarem la nostra activitat als principis ètics i de conducta continguts en el present Codi de Bon Govern Local.
  2. Regiran les nostres actuacions l'eficiència, la modernització de l'Administració i el bon servei a la ciutadania, defensant els interessos generals amb honestedat, objectivitat, imparcialitat, confidencialitat, austeritat i proximitat a la ciutadania.
  3. Contribuirem a la millora dels models de gestió i assegurarem a la ciutadania un bon Govern Local com garantia d'igualtat i solidaritat, adquirint un compromís amb l'ètica pública i la qualitat de la democràcia en l'àmbit de gestió més pròxim a la ciutadania.
  4. Els representants locals fomentarem la transparència i la democràcia participativa.
  5. Treballarem a favor de la inclusió social i l'equilibri territorial, entre el Centre i els Barris, acostant els serveis a la ciutadania i distribuint-los en el conjunt del municipi de forma equitativa.
  6. Respectarem la voluntat de la ciutadania i actuarem amb lleialtat política, comprometent-nos a assumir el Codi de conducta política en relació amb el transfuguisme en les Corporacions Locals.
  7. Respectarem i farem respectar els drets humans, fomentarem els valors cívics, i utilitzarem un to respectuós i deferent en les nostres intervencions tant cap a qualsevol membre de la Corporació com cap a la ciutadania, a la qual facilitarem l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
  8. Els representants electes ens abstindrem d'exercir les nostres funcions o utilitzar les prerrogatives del càrrec per a afavorir interessos privats, propis o de terceres persones, prohibint el favoritisme i l'exercici d'autoritat en benefici propi.
  9. Els electes locals no acceptaran regals que sobrepassin els usos i costums de la simple cortesia per part d'entitats o persones.
  10. Inclourem entre els principals objectius de les polítiques locals la lluita contra el canvi climàtic, la protecció del medi ambient i l'ordenació racional i sostenible del territori.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada